aereo arrow-left arrow-right arrow-down arrow-left arrow-right baia-holiday biglietto aereo Icon / Event / Calendar car horse check close compass download facebook google ? info instagram like loading map marker mondo nave ombrello phone tel tour treno twitter youtube

Poznaj Grupę Baia Holiday!

idz do strony www.baiaholiday.it/pl

Baia Holiday Camping Village, zawsze zwraca uwagę na potrzeby swoich klientów, oferuje wysokie standardy jakości z szerokim wyborem kempingów i miasteczek wakacyjnych we Włoszech i Chorwacji oraz wakacyjne rozwiązania odpowiednich dla rodzin z dziećmi czy młodzieży. Profesjonalizm, uprzejmość personelu i jakość mobile home łączą się z artystycznym, historycznym, kulturalnym i malowniczym pięknem terytorium, na którym znajdują się Camping Village.

Zobacz inne obiekty Baia Holiday

Rezerwuj
Rezerwuj

01. Ile czasu chcesz być ?

02. W ile osób ?

03. Gdzie chcesz spędzić wakacje?

Poznaj Grupę Baia Holiday!

Centrum Rezerwacji BAIA HOLIDAY

Jeżeli potrzebujesz pomocy w organizacji wakacji, zadzwoń do naszego Centrum Rezerwacji, otrzymasz pomoc, praktyczne porady i wszystkie potrzebne informacje.

Usługi które możesz dodać do rezerwacji

aereo Rezerwowanie biletów lotniczych Trasy i zwiedzanie
italia

Italia

Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9.00 do 19.00

+39 0365 520 682 info@baiaholiday.it
germania

Deutschland

Od poniedziałku do piątku w godz. 9,00 do 18,00 oraz

+49 (0)89 548 816 77 info@baiaholiday.de
austria

Österreich

Monday to Friday from 9.00 am to 18.00

+43 (0)4242 20 61 010 info@baiaholiday.at

Polska

Od poniedziałku do piątku w godz. 9,00 do 17,00 oraz
w soboty od 9,00 do 12,00

+48 22 62 00 834 info@baiaholiday.pl

Danmark

Od poniedziałku do piątku w godz. 10,00 do 13,00 oraz

+45 53 63 01 25 info@baiaholiday.dk

Jesteś już naszym klientem?

Zaloguj się i przejdzi do swojej rezerwacji

Twoja rezerwacja

01. Ile czasu chcesz być ?

02. W ile osób ?

03. Gdzie chcesz spędzić wakacje?

Warunki

Read the booking conditions

Home Warunki
Camping Village Mare Pineta

Camping Village in Trieste

Warunki rezerwacji


Obowiązujące od dnia 01.02.2014

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o dokładne i uważne zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami rezerwacji przez Biuro Podroży Baia Holiday sp. zoo z siedzibą w Warszawie 00-006 ul.Szkolna 2/4 lok 422

Zawarcie umowy jest traktowane przez nas jako Państwa pełna akceptacja zaprezentowanych warunków rezerwacji, które przekazane zostały Państwu przed podpisaniem umowy.

Ustalenia ogólne
Niniejsze Warunki Rezerwacji i pobytu w ośrodkach, Grupy Baia Holiday sp. z. o.o. zwanych dalej warunkami zostały opracowane w oparciu o przepisy kodeksu Cywilnego oraz zapisu ustawy o świadczeniu usług turystycznych z dnia 29.08.1997r. oraz z późniejszymi zmianami w ustawie z dnia 29.04.2010 do dnia 31.10.2011.

Ogólne warunki rezerwacji 2020

1. Rezerwacja zostaje dokonana i potwierdzona tradycyjną drogą pocztową, e-mail’em, internetem na nasze pocztowe adresy tradycyjne lub elektroniczny. Usługi noclegowe świadczone są indywidualnie bądź dla grup maksymalnie 6-osobowych. Rezerwacja jest imienna i w związku z powyższym ważna jedynie dla osoby, której dane osobowe zostały wskazane w umowie rezerwacyjnej. Klient podpisując umowę – zgłoszenie zobowiązuje się do przekazania wszelkich informacji dotyczących programu wyjazdu oraz Warunków Uczestnictwa pozostałym uczestnikom imprezy, jak również przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za płatności związane z uczestnictwem w imprezie wszystkich zgłoszonych osób. Wszyscy uczestnicy muszą zostać zgłoszeni i figurować na voucherze, bez wzgędu na wiek.

2. Po otrzymaniu zlecenia rezerwacji, Baia Holiday wysyła klientowi “kosztorys usługi / pakietu turystycznego”, w którym wskazane są: wybrany ośrodek Camping-Village, rodzaj zakwaterowania i/lub miejsca na polu namiotowym, daty przybycia i wyjazdu, cena pobytu, wysokość, sposób i termin wpłaty zaliczki oraz sposób uregulowania przez klienta pozostałej części należności. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia treści otrzymanego kosztorysu a następnie jego potwierdzenia pocztą tradycyjną, lub pocztą elektroniczną na znak akceptacji.

3. Klient, który pragnie dokonać rezerwacji pobytu, powinien wpłacić zaliczkę w terminie określonym w kosztorysie, zwyczajowo przed upływem 7 dni od daty jego otrzymania, w następujący sposób: - Opcja 1: wpłata zaliczki w termionie do 7 dni w wysokości 25% wartości całej rezerwacji plus koszty stałe zgodnie z kosztorysem, oraz wpłata pozostałej części należności najpózniej 35 dni przed przybyciem do ośrodka Camping-Village, przelewem bankowym,w kasie oddziały banku na rachunek firmy w walucie euro.Po wpłacie zaliczki klient otrzymuje fakutę po wpłacie reszty kwoty rownież fakturę oraz voucher z którym należy stawić się w recepcji.

Koszty dodatkowe za pobyt (w przypadku gdy są one należne) oraz koszty ewentualnych usług nie objętych rezerwacją, uiszczane będą przez klienta osobiście na miejscu w ośrodku Camping-Village. Po potwierdzeniu rezerwacji i wpłaceniu zaliczki lub całej należności umowę rezerwacyjną na usługę / pakiet turystyczny uważa się za zawartą i wiążącą. W przypadku rezygnacji klienta z pobytu lub jego części bądź dokonania przez niego zmian, o których mowa w punkcie 12, całość kwoty należnej za pobyt musi być uiszczona. UWAGA: Niedotrzymanie warunków zapłaty o których mowa powyżej, stanowi podstawę do wprowadzenia klauzuli rozwiązania umowy przez agencję pośredniczącą i/lub przez organizatora oraz obciążenia kosztami strat poniesionych przez organizatora. Ewentualne niedotrzymanie warunków zapłaty, o których w punkcie Opcja 1, powoduje utratę prawa do wszelkich ulg i zniżek przewidzianych w umowie.

4. W momencie przyjazdu do ośrodka- kempingu, klient musi przedstawić w recepcji dokument potwierdzenia rezerwacji czyli voucher . Miejsce zakwaterowania zarezerwowane w sektorach Village, Hotel, Resort, Tende lodge, Sunlodge, Clever będzie do dyspozycji klienta od godziny 17.00 w dniu przyjazdu do godziny 9.00 w dniu wyjazdu. Miejsce na polu namiotowym zarezerwowane w sektorze Camping będzie do dyspozycji klientów od godziny 12.00 w dniu przyjazdu do godziny 10.00. W przypadku opóźnienia w opuszczeniu miejsca zakwaterowania (czyli po godzinie 9.00 w sektorze Village, Hotel, Resort, Tende lodge, Sunlodge, Clever, po godzinie 10.00 w sektorze Camping), Camping-Village obciąży klienta opłatą za dodatkowy dzień pobytu ((taryfa za miejsce zakwaterowania + taryfa za osobę) zgodnie z obowiązującym cennikiem. W przypadku, gdy klient, bez uprzedniego powiadomienia, nie przyjedzie do zarezerwowanego uprzednio ośrodka Camping-Village do godziny 12.00 następnego dnia od daty wskazanej na rezerwacji, dyrekcja zastrzega sobie prawo do unieważnienia rezerwacji i oddania miejsca zakwaterowania do dyspozycji osób trzecich.

5. Usługa sprzątania miejsca zakwaterowania po zakończeniu pobytu jest obowiązkowa i określona w sposób następujący: - W sektorze Village: usługa wykonywana jest przez klienta bez dodatkowych kosztów lub przez personel ośrodka Camping Village za dodatkową opłatą; - W sektorach Hotel i Resort: usługa na ogół wliczona jest w cenę; - W sektorach Sunlodge Tende Lodge i Clever: usługa jest płatna obowiązkowo. Klienci, którzy przebywają w Sektorze Village ze zwierzętami zobowiązani są do korzystania z płatnej usługi sprzątania na zakończenie pobytu, świadczonej przez personel ośrodka Camping Village. Ceny oraz warunki usługi zawarte zostały w szczegółowych cennikach każdego sektora.    

6. Ewentualne żądanie unieważnienia potwierdzonej rezerwacji (po wpłaceniu zaliczki bądź całej należnej kwoty) winno być przedstawiane w formie pisemnej. Klient zmuszony do zrezygnowania z pobytu lub do opóźnienia przyjazdu / przyspieszenia wyjazdu z powodów nie objętych warunkami rezerwacji, nie może ubiegać się o zwrot wpłaconej już kwoty. Jedynie w przypadku ewentualnego anulowania całego pobytu, z powodów nie ujętych warunkach rezerwacji , informując o anulowaniu przynajmniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia pobytu, możliwe jest wykorzystanie wpłaconej już sumy (po odliczeniu opłat stałych) na poczet kolejnej rezerwacji w jednym z ośrodków Camping-Village sieci Baia Holiday (wartość nowej rezerwacji musi być równa lub wyższa od wartości rezerwacji anulowanej). Nie przysługuje żaden zwrot w przypadku wykorzystania jedynie części wartości rezerwacji anulowanej i/lub w przypadku anulowania pobytu w krótszym niż wskazanym terminie.

7. Potwierdzająć kosztorys, klient wyraża akceptację warunków rezerwacji Baia Holiday, obowiązujących cenników oraz zobowiązuje się do skrupulatnego przestrzegania regulaminu Baia Holiday. Baia Holiday zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy rezerwacyjnej w przypadku gdy zawierający umowę, członkowie jego rodziny lub jego goście nie przestrzegają obowiązujących przepisów. 

8. Małe zwierzęta akceptowane są we wszystkich ośrodkach Camping-Village sieci Baia Holiday na wniosek klienta ale ich zakwaterowanie ograniczone jest do kilku szczególnych typów kwaterunku w sektorze Village oraz wyszczególnionych miejs na polu namiotowym w sektorze Camping. Zwierzęta muszą mieć wszczepiony mikrochip oraz posiadać miedzynarodową książeczkę zdrowia i europejski paszport zwierzęcia domowego (zaświadczenie weterynaryjne). Po przyjeździe, personel ośrodka Camping-Village ma prawo zażądać okazania wymaganych dokumentów a w razie braku ich okazania dyrekcja zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia zwierzęcia na teren ośrodka Camping-Village.

9. Klienci, którzy zarezerwowali pobyt w ofercie specjalnej katalogu (“zarezerwuj wcześniej” , “przedstawię Ci przyjaciela” , “oferta z pełnym wyżywieniem”, “oferta rodzina village”, “long stay”) korzystają ze szczególnych warunków zawartych w odpowiednich rozdziałach cennika. 

10. Ewentualne inicjatywy specjalne (oferty specjalne, last minute itd.) które zostaną wprowadzone już po rozpowszechnieniu cennika, powstają w wyniku pertraktacji usług z firmami je świadczącymi i w związku z ich ograniczoną ilością nie mają charakteru retroaktywnego. 

11. Część kosztów związanych z opcją połączenia pobytu z podróżą promem powstaje w oparciu o klasę / taryfę rezerwacji określoną przez przewoźników morskich i w związku z tym podlega podwyżkom cen w razie braku dyspozycyjności w danej klasie taryfowej. 

12. Nie przyjmuje się zmian danych określonych w umowie w momencie potwierdzenia rezerwacji w zakresie danych osobowych, ilości uczestników pobytu czy dodatkowych usług, chyba że biuro booking center zostanie powiadomione o takich zmianach do 5 dni przed datą przyjazdu. Wszystkie kwaterunki ośrodków Village, Hotel, Resort, Tende lodge, Sunlodge, Clever zostaną oddane do dyspozycji jedynie osobom wskazanym w dokumentach. Dyrekcja ośrodka Camping-Village zastrzega sobie prawo do nieudostępnienia miejsca zakwaterowania osobom, które nie dostosują się do tej reguły.

Rezygnacja ze strony uczestnika, zmiana rezerwacji, osoby zastępcze.
-I wpłata w wysokości. 25% ceny imprezy przy rezerwacjach dokonanych na więcej niż 30 dni od rozpoczęcia imprezy (w przypadku rezerwacji na mniej niż 30 dni od daty rozpoczęcia turnusu, konieczna jest wpłata pełnej ceny imprezy),

- zapłata reszty należności musi nastąpić bez ponownego wezwania na maksymalnie. 35 dni przed rozpoczęciem turnusu i zostać zgłoszona do Baia Holiday sp.zoo.

Dla uniknięcia nieporozumień płynących z opóźnień realizacji zleceń płatniczych, dokonanie zleceń płatniczych powinno być potwierdzone przesłanym dokumentem na e-mail. 

- Jeśli uzgodniona kwota wpłaty zaliczki lub dopłaty do 100% nie zostanie dokonana w obowiązującym terminie, Baia Holiday sp.zoo jest uprawniony do rozwiązania umowy 

Oświadczenie o rezygnacji z podróży może być zgłoszone tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

W przypadku rezygnacji Klienta z imprezy z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora ( jak np. odmowa wydania paszportu, brak dokumentów upoważniających do przekroczenia granicy, choroba, sprawy rodzinne, niemożność otrzymania urlopu).

Organizator ma prawo obciążyć klienta faktycznymi kosztami, jakie poniesie w związku z rezygnacją klienta z imprezy.

10% ceny, jeżeli rezygnacja nastąpi do 45 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,  
30% ceny, jeżeli rezygnacja nastąpi na 44 - 31 dni przed datą rozpoczęcia imprezy 
60% ceny, jeżeli rezygnacja nastąpi na 30 - 15 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,
70% ceny, jeżeli rezygnacja nastąpi na 14 - 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,
80% ceny, jeżeli rezygnacja nastąpi na 6 - 2 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,
90 % ceny, jeżeli rezygnacja nastąpi na mniej niż 1 dzień przed datą rozpoczęcia imprezy lub klient się nie stawi. 

Uwaga:
1. Przy obliczaniu terminu rezygnacji nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy. 2. Ewentualne zwroty dla Klienta kwot pieniężnych następują zawsze do wysokości wpłat 3. W przypadku, kiedy Klient odstępując od umowy wskaże osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej, która to osoba przejmie obowiązki wynikające z tej umowy i ureguluje płatności za imprezę, zamiana nazwiska zostanie przeprowadzona bezpłatnie. Każda zmiana wymaga pisemnej zgody Baia Holiday.sp.zoo

Reklamacje
Każdy Klient ma prawo zgłosić reklamację. Złożenie jej w trakcie imprezy daje możliwość szybkiego rozpoznania, usunięcia i naprawienia szkody, w każdym innym przypadku Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od momentu jej otrzymania. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu rozpatrzenia reklamacji, o czym poinformuje pisemnie klienta. Organizator ogranicza czas złożenia reklamacji do 30 dni po zakończeniu imprezy. Reklamacje złożone po tym terminie zostaną uznane za bezskuteczne.

Dokumenty podróży
Każdy uczestnik jest zobowiązany posiadać wszelkie dokumenty (np. paszport ważny przynajmniej 6 miesięcy od daty wyjazdu lub dowód osobisty) umożliwiające mu dojazd na miejsce wypoczynku. Wszelkie koszty wynikające z przerwania podróży na skutek braku powyższych dokumentów ponosi wyłącznie Klient.

Dokumenty podróży
Każdy uczestnik jest zobowiązany posiadać wszelkie dokumenty (np. paszport ważny przynajmniej 6 miesięcy od daty wyjazdu lub dowód osobisty) umożliwiające mu dojazd na miejsce wypoczynku. Wszelkie koszty wynikające z przerwania podróży na skutek braku powyższych dokumentów ponosi wyłącznie Klient.

Odpowiedzialność biura
- Baia Holiday nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia, zniszczenia, nieszczęśliwe wypadki, zguby, kradzieże i inne, które mogą się zdarzyć w apartamencie/domku/pokoju hotelowym. Wartościowe przedmioty można oddać odpłatnie do depozytu - Recepcji. Recepcja służy własnym serwisem, aby pomóc w rozwiązaniu zaistniałych problemów. W sytuacjach wyjątkowych, np. konieczności napraw, awarii przedstawiciel obiektu-Recepcji ma prawo wejść do apartamentu/pokoju nawet pod nieobecność Klienta. - Reklamacje dotyczące stanu apartamentu lub pokoju hotelowego muszą być zgłoszone przez Klienta w ciągu 24 godzin od momentu wprowadzenia się. Za niezgłoszone lub powstałe w trakcie pobytu Klienta, trwałe uszkodzenia, zniszczenia, braki w wyposażeniu, obiekt/Recepcja ma prawo obciążyć Klienta według obowiązującego na miejscu cennika. Wszelkie usterki, awarie powstałe w trakcie pobytu należy zgłaszać na bieżąco. Są one usuwane bezpłatnie. - W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności otrzymanego świadczenia z zamówionym, Klient winien uczynić wszystko, co tylko możliwe, aby przyczynić się do zminimalizowania powstałej szkody. W szczególności zobowiązany jest zgłosić reklamację niezwłocznie do Recepcji obiektu wydającej klucze, oraz do Baia Holiday sp.zoo. - Reklamacje niezgłoszone na miejscu podczas trwania turnusu w formie pisemnej w Recepcji wydającej klucze, nie będą rozpatrywane po powrocie do kraju. Uniemożliwia to, bowiem naprawienie na miejscu szkody przez obiekt. - Organizator ma prawo do wypowiedzenia Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku zdarzeń, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, a w szczególności z powodu pożaru, trzęsienia ziemi, powodzi, epidemii, strajku powszechnego, zamieszek powszechnych, innej naturalnej katastrofy, wojny lub z powodu innych okoliczności pozostających poza kontrolą Organizatora.

- Baia Holiday sp.zoo nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej, przejściowe niedogodności w obiektach turystycznych spowodowane siłą wyższą np. czasowy brak wody, ogrzewania, prądu, klimatyzacji oraz za niedogodności spowodowane naprawą lub konserwacją wind, basenów lub innych urządzeń. -Baia Holiday sp.zoo nie odpowiada za usługi, które były oferowane jako usługi dodatkowe, wykonywane przez niezależnych od Baia Holiday sp.zoo wykonawców np. wycieczki fakultatywne, wynajem samochodów itp

- Baia Holiday sp.zoo zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez ponoszenia ze swej strony dodatkowych kosztów w sytuacjach od siebie niezależnych. W takich przypadkach Baia Holiday sp.zoo zwróci Klientowi wszystkie jego dotychczasowe wpłaty w ciągu 7 dni. - Wszelkie życzenia Klienta dotyczące np. usytuowania apartamentu/pokoju będą spełnione tylko w miarę istniejących na miejscu możliwości. Baia Holiday sp.zoo zgłasza je do obiektu/Recepcji lecz nie gwarantuje ich spełnienia.

- Organizator dołoży wszelkich starań, aby imprezy odbywały się zgodnie z przedstawionym programem pobytu, określonymi w ofercie standardami i zachowaniem należnych zasad bezpieczeństwa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za specyficzne warunki panujące w miejscu zamieszkania. Dotyczy to w szczególności pojawienia się np. okazów fauny lub flory niezwiązanej z zaniedbaniami sanitarnymi lub kulinarnymi, a stanowiących naturalny koloryt danego kraju. 

Ochrona danych osobowych 

Podpisując umowę o świadczenie usług turystycznych Klient wyraża jednocześnie zgodę w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie swoich danych osobowych, niezbędnych do realizacji imprezy oraz dla celów promocyjnych Baia Holiday sp.zoo

Postanowienia końcowe 
- Baia Holiday sp.zoo nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany, błędy rachunkowe i drukarskie. Informacje w katalogu zostały podane według stanu obowiązującego w dniu oddania katalogu do druku. W związku z powyższym Baia Holiday sp.zoo zastrzega sobie możliwość zmian.

- W wypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy danymi podanymi w opisach struktur turystycznych a danymi podanymi w Rezerwacji Wstępnej, wpłata dokonana przez Klienta oznacza zaakceptowanie danych podanych w Rezerwacji Wstępnej. - Integralną część niniejszych Warunków Uczestnictwa stanowią Warunki Uczestnictwa obowiązujące w danym obiekcie. - Nieważność poszczególnych postanowień niniejszych Warunków nie narusza ważności pozostałych postanowień.

- W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ochronie danych osobowych. Wszelkie spory wynikające z tytułu realizacji Umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia przez właściwy sąd.     Cookies help us give you our services. By continuing to use the site you are agreeing to our use of cookies Więcej informacji